POLITYKA PRYWATNOŚCI [English below]

 1. Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące

przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Hackathonie i Konferencji HackYeah organizowanym w dniach 14-15 września 2019 r. („Hackathon”).

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Hackathonie i Konferencji jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łabędziej 9, 30-651 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP 6793088842, która jest również organizatorem Hackathonu („Administrator”).Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (marta.kowalska@hy2019.test) lub telefonicznie (605177768). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 17:00.

W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. W przypadku Użytkowników Administrator pobiera i przetwarza następujące dane osobowe podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Hackathon: imię i nazwisko, adres e-mail oraz, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy o uczestnictwo w Hackathon i jej wykonania. 
 2. W przypadku Uczestników zgłoszonych przez Użytkownika Administrator pobiera i przetwarza następujące dane osobowe podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Hackathon: imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o tym skąd jest Uczestnik, jaki wybiera posiłek, ile lat pracuje w zawodzie, czym się zawodowo zajmuje, jakie są jego zawodowe zainteresowania oraz inne uwagi; a opcjonalnie także nazwę użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook oraz Linkedln oraz rozmiar koszulki.    
 3. Ponadto, podczas Hackathon mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym Administrator i Partnerzy Organizatora  będą przetwarzać Twój wizerunek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 4. Podanie danych takich jak nazwa użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook, Linkdin, inne uwagi oraz rozmiar koszulki  jest dobrowolne i opcjonalne.
 5. Podanie następujących danych do faktury: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, NIP niezbędne do wystawienia faktury.
 6. Dane osobowe Użytkownika wymienione w pkt 4. przetwarzane są w celach związanych obsługą uczestnictwa w Hackathonie, w ramach wykonania przez Administratora umowy o uczestnictwo w Hackathonie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 7. Dane osobowe Uczestnika wymienione w pkt 5. przetwarzane są w celach związanych obsługą uczestnictwa w Hackathon, na podstawie zgody Uczestników – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe wymienione w pkt 5 mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych związanych z ofertą Partnerów oraz Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (www.hackyeah.pl/partners19)
 9. Twoje dane osobowe wymienione w pkt 8. mogą być przetwarzane w celu wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 10. Po wykonaniu umowy o udział w Hackathonie podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w pkt. 12 poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Administratora.
 11. Twoje dane osobowe podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia z Administratorem umowy o udział w Hackathonie.
 2. W przypadku jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 3. W przypadku, gdy Administrator uzyskał zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zakresie przekazywania ich Partnerom Hackathonu (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Twoje dane będzie przetwarzał w tym celu do momentu ich przekazania Partnerom Hackathonu.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji Hackathonu. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora dostęp ma m. in. podmiot obsługujący Platformę, za pomocą której dokonywana jest rejestracja na Hackathon  (Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Evenea prowadzonego przez EventLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Ponadto jeżeli korzystasz ze sposobu płatności on-line Administrator udostępnia dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności podmiotom obsługującym płatności.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów Hackathonu i Konferencji, również oni będą uprawnieni do przetwarzania wskazanych powyżej Twoich danych osobowych.
 3. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.
 4. Twoje dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne.

Twoje prawa

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci różnorodne prawa. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej marta.kowalska@hy2019.test] lub poczty tradycyjnej [Proidea Sp. Z o.o., ul Łabędzia 9, 31-651 Kraków). Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
 2. Przysługują Ci następujące prawa:
 1. Prawo żądania dostępu do danych.
 2. Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 3. Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. 
 6. Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
 1. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Ogólne informacje o cookies

 1. Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie. Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Twojej interakcji z Serwisem. Pozwalają przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu, stronie, z której zostałeś przekierowany, a także liczbie odwiedzin i czasie Twojej wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej personalizacji komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów. Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, zktórejpochodzi, swój „okres ważności”, atakże indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Ciebie danymi, w tym podanym przez Ciebie adresem e-mail. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać będziemy jako Twoją zgodę na wykorzystywanie cookies.

 1. Serwis wykorzystuje zarówno cookie Administratora, jak i cookie pochodzące od podmiotów trzecich.

Google Analytics

Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przezGoogle Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia oEuropejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

Remarketing

Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel) i Google (Sieć Reklamowa Google).

Web beacons

Obok cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web

beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Adres IP

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość: gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą być: pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być: przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

Tajemnica telekomunikacyjna

 1. Zapewniamy Ci ochronę w ramach tajemnicy telekomunikacyjnej.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w szczególnych przepisach.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany Polityki Prywatności poinformujemy Cię o tym. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 5.04.2019r.

 

PRIVACY POLICY 

 

 1. This Privacy Policy („Privacy Policy”) contains information about the processing of personal data collected in connection with the participation in Hackathon and the HackYeah Conference held on 14-15 September 2019. „(‚Hackathon’).
 2. The entity acting as the Controller of personal data collected in connection with the participation in the Hackathon and the Conference is PROIDEA Sp. z o.o. with its registered office at ul. Łabędzia St. 9, 30-651 Kraków, holding Tax Identification Number (NIP): 679-308-88-42, Industry Identification Number (REGON): 122769022, entered in the National Court Register under No. 0000448243, which is also the Organiser of the Hackathon (the “Controller”). The Controller may be contacted at the following e-mail address: marta.kowalska@hy2019.test or via phone (605177768). Contact is available Monday – Friday at 10:00 a.m. – 5 p.m.

 

For what purposes and which personal data do we process?

 

 1. The Controller processes your personal data in accordance with the Regulation of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (“GDPR”).
 2. In the case of Users, the Controller collects and processes the following personal data provided through the Hackathon registration form: first name and surname, e-mail address and telephone number. Although providing those data is voluntary, it is required for the conclusion with the Controller and performance of an agreement on the participation in the Hackathon.
 3. In the case of Participants signed up by a User, the Controller collects and processes the following personal data provided through the Hackathon registration form: first name and surname, e-mail address, information about where the Participant is from, what kind of meal he chooses, how many years he works in the profession, what he does professionally, what are his professional interests and other comments; and optionally also the user name on Facebook and Linkedln and the size of the T-shirt.  
 4. In addition, photographs and video recordings may be made during the Hackathon, thus the Controller and the Organiser’s Partners will process your image pursuant to Art. 6.1.a of the GDPR. 
 5. Providing data such as your Facebook username, LinkedIn, T-shirt size and other remarks is voluntary and optional.
 6. Providing the following invoice data: company name, address, postal code, city, tax identification number is necessary to issue an invoice.
 7. User’s personal data referred to in Section 4 are processed for administrative purposes related to the participation in the Hackathon, as part of the Controller’s performance of the agreement on participation in the Hackathon, pursuant to Art. 6.1.b of the GDPR. 
 8. A Participant’s personal data referred to in Section 5 are processed for administrative purposes related to the participation in the Hackathon, based on Participants’ consent – Art. 6.1.a of the GDPR.
 9. Subject to your consent, your personal data referred to in Section 5 may be processed for marketing and promotional purposes related to the offer of Partners and the Organiser, pursuant to Art. 6.1.a of the GDPR. 
 10. Your personal data referred to in Section 8 may be processed for billing purposes, pursuant to Art. 6.1.f of the GDPR. 
 11. Following the performance of the agreement on the participation in Hackathon, the basis for data processing, to the extent specified in Section 12 below, will be the legitimate interests pursued by the Controller (Art. 6.1.f of the GDPR), consisting in seeking to ensure the Controller’s legal security.
 12. Your personal data may be subject to profiling to achieve the purposes for which they have been collected. However, these data will not be used by the Controller for automated decision-making.

 

How long will we keep you personal data? 

 

 1. Your personal data will be processed by us until expiry of the statute of limitations for any claims arising from the conclusion of a participation agreement with the Controller.
 2. If you consent to the processing of your data for marketing purposes, the Controller’s Key Partners will process them for this purpose until the consent is withdrawn.
 3. If the Controller has obtained the consent to process your personal data with regard to the transfer to Hackathon Partners (basis for processing: Article 6.1.a. of the GDPR), your data will be processed for this purpose until it is transferred to the Hackathon Partners.

 

Who do we share your personal data with?

 

 1. The recipients of your personal data are employees and associates of the Controller. Recipients of these data may also include entities that provide services to the Controller involving the organisation of the Hackathon. The personal data collected by the Controller is accessible to, among others, the entity operating the Platform through which registration to Hackathon is made (the Platform is offered within the framework of the Evenea Internet service operated by EventLabs sp. z o.o. with its registered office in Warsaw). Moreover, if you use the on-line payment method, the Controller shall make the data available within the scope necessary to make payments to entities handling payments. 
 2. If you consent to the processing of your personal data by Hackathon and Conference Partners, they will also be entitled to process your personal data as indicated above.
 3. In some cases, your personal data may also be transferred to public authorities. This will only be the case if we are legally required to do so.
 4. In exceptional circumstances, your personal data may be transferred to the United States of America only to entities that ensure adequate standards of protection, i.e. for which an adequacy decision has been issued by the European Commission, as referred to in Article 45 of the GDPR, including through the Privacy Shield mechanism, or under other appropriate safeguards, as referred to in Article 46 of the GDPR, including model contractual clauses.

 

Your rights

 

 1. You have various rights in connection with the processing of your personal data.

Any requests related to the exercise of your rights may be submitted to us by e-mail (marta.kowalska@hy2019.test) or regular mail (to the address: ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków).

As we want to ensure that your data are protected properly, before acting upon your instructions, we may ask additional questions to confirm your identity. 

 1. You have the following rights:
 1. Right to request access to data.
 2. Right to rectification: if you believe that your personal data are inaccurate or incomplete, you may request relevant changes to be introduced to your personal data;
 3. Right to erasure: you may request that your personal data be erased;
 4. Right to restriction of processing: you may request that the processing of your personal data be restricted;
 5. Right to object: you may object to the processing of your personal data on grounds relating to your particular situation. You have an absolute right to object to the processing of your personal data for direct marketing purposes, including profiling related to direct marketing;
 6. Right to withdraw consent: if you gave your consent to the processing of your personal data, you can withdraw your consent at any time;
 7. Right to data portability: if it is compatible with the law, you may request that the personal data you have provided to us be returned to you or transferred to a third party.

 

We use our best efforts to ensure that you benefit from the most comprehensive measures aimed at protecting your personal data in accordance with the applicable law. However, if you consider that we process your personal data unlawfully, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, which in Poland is the President of the Office of the Personal Data Protection (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Cookies

General information on cookies

 

 1. We use technologies, such as cookies, to collect and process personal data in order to personalise the content of advertisements displayed on other websites and to analyse traffic on the Website. Cookies enable us to learn more about how you interact with the Website. Thus, they make it possible improve the Website’s layout. Cookies also collect information on how you use the Website, the website from which you have been redirected, the number of your visits and the duration of your visit to each website. Cookies are also used to improve the personalisation of our and our partners’ advertisements. Cookies used by the Website are saved on your devices automatically, if your browser’s settings allow it. A cookie file usually contains the name of domain from which it originates, its “validity period” as well as a unique, randomly selected number identifying the file. The information contained in cookies may be combined with other information that you provide, including your e-mail address. You can disable cookies in your web browser settings. If you chose to do so, you may browse the pages of the Website, but its certain functions may be limited. Using the Website without disabling cookies in your browser settings will be understood as your consent to the use of cookies.
 2. The Website uses both the Controller’s cookies and third party cookies.

 

Google Analytics

 

The Website uses Google Analytics, a network analysis service offered by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies that are stored on your computer allowing the use of the Website. Information on your use of the Website is normally transmitted to and stored by Google servers located in the United States. The Website uses IP anonymisation. This means that your IP address will be shortened in advance by Google in EU member states or other non-EU countries that are signatories of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will your full IP address, before being shortened, be transmitted to a Google server located in the United States. Google will use the provided information to analyse, for the benefit of the Controller, your use of the Website, create reports on activity on the Website and provide other services to the Controller related to the use of the Website and the Internet. The IP address identified by Google Analytics will not be combined with other data collected by Google.

 

Remarketing

The Website uses remarketing cookies to provide advertisements to you on Facebook (Facebook Pixel) and Google (Google Display Network).

 

Web beacons

In addition to cookies, the Website may also collect data customarily collected by webmasters in the form of logs or log files. 

The information contained in logs may include your IP address, type of Internet platform and browser, your Internet service provider and the address of the website from which you entered the Website. Some pages of the Website may contain web beacons. Web beacons enable you to receive information such as the IP address of the computer used to load the website, on which a given web beacon operates, the URL address of the website, time when the website was loaded, type of browser, as well as information stored in cookies, in order to evaluate the effectiveness of our advertisements.

 

IP address

 

 1. The Controller reserves the right to collect IP addresses of Website visitors, which may be helpful in diagnosing technical issues concerning the server and creating statistical analyses (e.g. to determine the regions where the highest number of Website visits are made). In addition, collection of IP addresses may be useful for administration purposes and to improve the Website. IP addresses are collected in an anonymous way, which means that they are not assigned to any User data.

 

Telecommunications confidentiality

 

 1. We ensure your protection as part of telecommunications confidentiality. Any information covered by telecommunications confidentiality may be disclosed only in the cases specified in special regulations. Information covered by telecommunications confidentiality may be processed for the purposes related to the operation of the website, if it is necessary for its proper functioning or supervision of its proper functioning.

 

Amendments to the Privacy Policy

 

 1. It may occur that amendments to this privacy policy are required. We will notify you if any amendments to the privacy policy are made. This privacy policy will be effective as of 5 April 2019.